بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
شکیات نماز چیست و بر چند قسم است؟
شکیات نماز اقسام مختلفی دارد که توجه به برخی از آنها واجب است و به برخی دیگر نباید اعتنایی کرد. اقسام مختلفی از شکیات موجب باطل شدن نماز می شود که هر مسلمانی باید آنها را بداند.

شکیات نماز چند نوع است؟

بسیاری از ما هنگام ادای نمازهای یومیه‌شک می‌کنیم و نمی دانیم که‌شکیات چه‌احکامی دارند . با این بخش از مجله اینترنتی فنجان همراه‌شوید تا درباره‌شکیات بیشتر بدانید.

انواع شکیات نماز و احکام فقهی آن

شکیات بر 23 قسم است، برخی از شک هایی که‌در حال نماز ایجاد می‌شود اهمیتی ندارند و نباید به‌آن ها اعتنا کرد ولی برای برخی دیگر از شک ها وظایفی برای نمازگزار بیان شده‌است.

شکیات نماز

شک های باطل کننده‌نماز

اگر نمازگزار یکی از شک های زیر برایش پیش آید نماز او باطل می‌گردد . منظور از باطل شدن نماز با این شک ها این است که‌نمازگزار با وجود این شک ها نمی تواند نماز را تمام کند، بلکه‌باید فکر کند و اگر شک او برطرف شد نمازش صحیح است و آن را ادامه‌می‌دهد ولی اگر شک او مستقر شد و ذهنش به‌هیچ طرف نرفت نمازش باطل است.این شک های باطل عبارتند از :

 • اگر نمازگزار در شماره‌رکعت های نماز دو رکعتی شک کند نمازش باطل است.
 • اگر نمازگزار در شماره‌رکعت های نماز سه‌رکعتی شک کند باید دوباره‌نماز را به‌جا آورد .
 • اگرنمازگزار در نمازهای چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده‌دوم شک کند نماز او باطل است.
 • اگر نماز گزار بین 2 و 5 یا 2 و بیشتر از 5 شک کند نمازش باطل است.
 • اگر نماز گزار بین 3 و 6 یا 3 و بیشتر از 6 شک داشته‌باشد باید دوباره‌نمازش را اداکند.
 • اگر نماز گزار بین 4 و 6 و یا 4 و بیشتر از 6 شک کند نماز او باطل است و باید دوباره‌به‌جا آورد.
 • اگر نمازگزار نداند چند رکعت نماز خوانده‌یا در تعداد رکعت ها شک کند نمازش باطل است و باید دوباره‌به‌جا آورد.

منبع: توضیح المسائل امام خمینی(ره)،مساله‌1165

شکیات نماز

شک هایی که‌نباید به‌آنها اعتنا کرد

برخی از شک ها در نماز پیش می‌آید که‌نماز گزار نباید به‌آنها اعتنا کند و هنگام بروز آن نماز صحیح است، نباید انسان نماز را بشکند:

 • اگر نمازگزار هنگام خواندن نمازهای مستحبی شک کند شک او صحیح نیست و نباید نمازش را بشکند.
 • اگر نمازگزار بعد از سلام شک کند نباید به‌آ اعتنا کند و نمازش صحیح می‌باشد.
 • اگر نمازگزار در نمازش زیاد شک می‌کند و شک کثیرالشک است؛ نباید به‌شک هایش اعتنا کند.
 • اگر امام جماعت شک کند دو رکعت خوانده‌یا سه‌رکعت و ماموم او را یادآوری کند که‌رکعت دوم هستی، امام به‌شک خود نباید اعتنا کند و بر عکس.
 • اگر نمازگزار بعد از گذشتن وقت نماز به‌آن شک کند مثلاً شب شک کند نماز ظهر را خوانده‌یا نه‌، نباید به‌شک خود اعتنا نماید.
 • اگر نمازگزار در چیزی که‌محل انجام آن، گذشته‌است، مثلاً در رکوع شک کند که‌حمد را خوانده‌یا نه‌، شکش باطل است و نباید بدان اعتنا کند.

منبع: توضیح المسائل امام خمینی(ره)، صفحه184

شکیات نماز

شک های صحیح نماز

شک تنها در نمازهای 4 رکعتی صحیح است و اگر در نمازهای 2 یا 3 رکعتی شک کند صحیح نیست .اگر نمازگزار در شماره‌رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند نباید نماز را بشکند وباید به‌وظیفه‌ای که‌در زیر آمده‌عمل کند :

 • شک بین 2 و3

بعد از سر برداشتن از سجده‌دوم بنا بر اظهر ، که‌باید بنا بگذارد سه‌رکعت خوانده‌و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده‌یا دو رکعت نشسته‌به‌دستوری که‌بعدا گفته‌می‌شود بجا آورد، ولی احتیاط در این است که‌یک رکعت ایستاده‌بخواند.

 • شک بین 2 و 4

بعد از سر برداشتن از سجده‌دوم، که‌باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده‌و نماز را تمام کند و بعد ازنماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده‌بخواند و بعید نیست استحباب دو سجده‌سهو بعد از نماز احتیاط.

 • شک بین 2 و 3 و 4

بعد از سر برداشتن از سجده‌دوم، که‌باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده‌و بعد دو رکعت نشسته‌بجا آورد؛ ولی اگر بعد از سجده‌اول یا پیش از سر برداشتن از سجده‌دوم یکی از این سه‌شک برایش پیش آید باید نماز را رها کند و دوباره‌بخواند.

آموزش ساده‌شکیات نماز

 • شک بین 4و 5

بعد از سر برداشتن از سجده‌دوم ، که‌باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده‌سهو بجا آورد ، ولی اگر بعد از رکوع رکعتی که‌در آن شک کرده‌و پیش از سر برداشتن از سجده‌دوم ، این شک برای او پیش آید ، بنا بر احتیاط واجب باید به‌دستوری که‌گفته‌شد عمل کند و نماز را دوباره‌هم بخواند

 • شک بین 3 و 4

در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده‌یا دو رکعت نشسته‌بجا آورد.

 • شک بین 4 و 5 در حال ایستاده‌قبل از رکوع

 باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده‌یا دو رکعت نشسته‌بجا آورد و بنا بر احتیاط دو سجده‌سهو نیز انجام دهد.

احکام شکیات نماز

 • شک بین 3 و 5 در حال ایستاده‌قبل از رکوع

باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده‌بجا آورد و بعید نیست استحباب دو سجده‌سهو برای آنچه‌زیاد شده‌است ؛ و اگر این شک بعد از رکوع باشد احوط این است که‌آن رکعت را تمام کند و یک رکعت دیگر هم بخواند و بعد از سلام ، نماز را اعاده‌کند ، و همچنین احتیاط این است که‌در شک بین دو و پنج بعد از سر برداشتن از سجده‌دوم نماز را تمام کند و دوباره‌آن را بخواند.

 • شک بین 3 و 4 و 5 در حال ایستاده‌قبل از رکوع

باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلامِ نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده‌و بعد دو رکعت نشسته‌بجا آورد و سپس دو سجده‌سهو برای کارهای زیادی که‌انجام داده‌بجا آورد.

 • شک بین 5 و 6 در حال ایستاده‌قبل از رکوع

باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده‌سهو بجا آورد.

منبع: توضیح المسائل آیت الله‌بهجت،مساله‌983

شک های صحیح نماز

طریقه‌به‌جای آوردن نماز احتیاط

کسی که‌نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و آن را به‌جا آورد. نماز احتیاط سوره‌توحید و قنوت ندارد. نماز احتیاط به‌صورت زیر خوانده‌می‌شود:

1. نماز احتیاط یک رکعتی

بدون آنکه‌سرتان را از قبله‌برگردانید، حمد را آهسته‌می‌خوانید و رکوع می‌روید و دو سجده، تشهد وسلام را می‌خوانید و نماز تمام می‌شود.

2. نماز احتیاط دو رکعتی ایستاده

بدون آنکه‌سر را از قبله‌برگردانید، مانندنماز دو رکعتی صبح در هر رکعت حمد را بدون سوره‌خوانده‌و رکوع می‌کنید.

شک های باطل نماز

3. نماز احتیاط دو رکعتی نشسته

بدون آنکه‌سر را از قبله‌برگردانید، نشسته، حمد را آهسته‌می‌خوانید، سپس کمی خم می‌شویدو رکوع را به‌جا می‌آورید، سپس می‌نشینید و بعد از آن به‌سجده‌می‌روید، رکعت دوم نیز همین گونه‌است ، تشهد و سلام نماز را می‌خوانید (دو رکعت نماز نشسته، یک رکعت ایستاده‌محسوب می‌شود) 

طریقه‌خواندن سجده‌سهو

بلافاصله‌بعد از سلام نماز بدون آنکه‌سر از قبله‌برگردد، دوبار به‌سجده‌می‌روید و در هر بار در سجده‌می‌گویید «بسم الله‌وبالله‌السلام علیک ایها النبی و رحمه‌الله‌وبرکاته» و بعد از سجده‌دوم، تشهد و سلام را دوباره‌می‌خوانید و نماز را تمام می‌کنید.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

واجبات نماز چیست و چند مورد است ؟

واجبات نماز چیست و چند مورد است ؟

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

احکام شرعی حرکت کردن در هنگام نماز خواندن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

حضور قلب در نماز و حکم “وسواس نماز”

حکم نماز بر روی تختخواب و تشک ابری

حکم نماز بر روی تختخواب و تشک ابری

آشنایی با احکام کامل نماز

آشنایی با احکام کامل نماز

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان

شک در نماز خواندن قبل از وقت اذان

اعمالی که نماز را باطل می کند

اعمالی که نماز را باطل می کند

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

آموزش نماز

آموزش نماز

وقت نماز های پنجگانه

وقت نماز های پنجگانه

وقت و نحوه خواندن نماز جعفر طیار

وقت و نحوه خواندن نماز جعفر طیار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

مکانهایی که نماز خواندن در آنجا مکروه است

مکانهایی که نماز خواندن در آنجا مکروه است

فوایدی از نماز که باورتان نمی شود

فوایدی از نماز که باورتان نمی شود

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

روش خواندن نماز حاجت برای برآورده شدن حاجات

احادیث بسیار تاثیرگذار درباره نماز

احادیث بسیار تاثیرگذار درباره نماز

اهمیت ، فضیلت و احکام نماز نافله

اهمیت ، فضیلت و احکام نماز نافله

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست

زمان شروع اعتکاف رجبیه امسال

زمان شروع اعتکاف رجبیه امسال