بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و دوم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیست و چهارم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

اندازه جنین در هفته 26 بارداری و مراقبتهای لازم در این هفته

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته27 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در هفته 29 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

وضعیت مادر و جنین در “هفته 28 بارداری” و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

رشد جنین در هفته 31 ام بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و سوم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم

وضعیت جنین و مادر در هفته 30 بارداری و مراقبتهای لازم
نقش بوی شیر مادر در تسکین درد نوزادان
نوزاد انسان قادر است بوی شیر مادر خود را در همان روزهای نخست، بدون تجربه بویایی قبلی تشخیص دهد.

تأثیر عجیب شیر مادر در کاهش درد نوزادان هنگام انجام واکسیناسیون

تحقیقات نشان داده‌اند درد کنترل نشده‌در نوزاد انسان می‌تواند منجر به‌آسیب های دائمی در اجزای رشد و تکامل شناختی شده‌و به‌علت انعطاف پذیر بودن مغز در حال رشد، باعث تغییر در پاسخ به‌محرکات دردناک بعدی شود.

درد، پدیده‌ای پیچیده‌شامل عناصر فیزیولوژیک، رفتاری و اجتماعی است. درد حاد، یکی از محرک های مضر تجربه‌شده‌توسط نوزادان است که‌در اثر صدمه، بیماری و اقدامات بهداشتی و درمانی اتفاق می‌افتد.
مدیریت درد در نوزادان بسیار حائز اهمیت است، زیرا باوجوداینکه‌آن ها قادر به‌ابراز کلامی درد خود نیستند، درد ناشی از هر عمل دردناکی در ابتدای تولد در خاطر نوزاد باقی می‌ماند.
تحقیقات نشان داده‌اند درد کنترل نشده‌در نوزاد انسان می‌تواند منجر به‌آسیب های دائمی در اجزای رشد و تکامل شناختی شده‌و به‌علت انعطاف پذیر بودن مغز در حال رشد، باعث تغییر در پاسخ به‌محرکات دردناک بعدی شود.
مدیریت درد در نوزادان بسیار حائز اهمیت است، زیرا باوجوداینکه‌آن ها قادر به‌ابراز کلامی درد خود نیستند، درد ناشی از هر عمل دردناکی در ابتدای تولد در خاطر نوزاد باقی می‌ماند.
همچنین در زمان بروز درد حاد، هورمون های استرس مانند کورتیزول و کاته‌کولامین ها، باعث افزایش تخریب بافتی، عدم دفع مایعات، کاهش حرکات روده‌ای، ضعف ایمنی، بروز تاکی کاردی، ایسکمی و آریتمی های بطنی می‌شوند.
به‌علت عوارض جانبی زیاد داروهای ضد درد بر نوزادان، در استفاده‌از آن ها برای کاهش دردهای واکسیناسیون در نوزادان جای شک و ابهام وجود دارد. ازاین رو استفاده‌از روش های غیر دارویی کنترل درد مانند تحریکات چند حسی، تماس پوست با پوست، تغذیه‌با شیر مادر و مکیدن غیرمغذی برای تسکین درد استفاده‌می‌شود.

تسکین درد نوزادان

تأثیر شیر مادردر کاهش درد نوزادان

در این میان نقش سیستم بویایی موردتوجه‌خاص قرار دارد، زیرا در زمان تولد در مقایسه‌با سایر دستگاه‌های حسی نوزاد، جزء کامل ترین دستگاه‌ها محسوب می‌گردد. نوزاد انسان قادر است بوی شیر مادر خود را در همان روزهای نخست، بدون تجربه‌بویایی قبلی تشخیص دهد.
برای بررسی نقش بوی شیر مادر در کاهش درد نوزادان، محققینی از دانشگاه‌علوم پزشکی گناباد، مطالعه‌ای را بر روی 60 نوزاد یک تا سه‌روزه‌کامل و سالم در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه‌و هنگام دریافت نوبت اول واکسن هپاتیت ب انجام داده‌اند.
برای انجام این پژوهش، نوزادان به‌دو گروه‌«آزمون» و «شاهد» تقسیم شدند که‌برای گروه‌اول از بوی شیر مادر استفاده‌شد، ولی گروه‌دوم مداخله‌ای را هنگام تزریق واکسن دریافت نکرد.
نتایج نشان داد که‌میانگین تعداد ضربان قلب و میانگین درصد اشباع اکسیژن در گروهی که‌با بوی شیر مادر تحریک شده‌بودند، نسبت به‌گروه‌بدون مداخله‌به‌صورت معنی داری کمتر بود.
به‌گفته‌محققین، این یافته‌به‌معنای تأثیر مثبت بوی شیر مادر بر پاسخ های فیزیولوژیک و کاهش درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان است.
قابل ذکر است نتایج مطالعه‌فوق به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی در نشریه‌«افق دانش» وابسته‌به‌دانشگاه‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد به‌چاپ رسیده‌است.

بیشتر بخوانید

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دوازدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته چهاردهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته دهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته پانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هفدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته هجدهم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت مادر و جنین در “هفته بیستم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته نوزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته شانزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته بیست و یکم بارداری”
مشاهده

مطالب بیشتر در بارداری و نوزاد

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته چهارم بارداری

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

راهنمای بارداری هفته به هفته + تغییر وضعیت جنین

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته اول تا سوم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

وضعیت جنین و مادر در هفته هشتم بارداری

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

هفته هفتم بارداری و نکات بسیار مهم هفته هفتم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

گام به گام با مراقبت های بارداری در هفته ششم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات در “هفته نهم بارداری” و توصیه های هفته نهم

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

انتظارات و توصیه های هفته پنجم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت و تغییرات جنین و مادر در هفته یازدهم بارداری

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

وضعیت جنین و مادر در “هفته سیزدهم بارداری”

مطالب مرتبط

علت گوش درد نوزادان در هواپیما چیست؟

علت گوش درد نوزادان در هواپیما چیست؟

روش عالی برای درمان انواع دل درد نوزاد

روش عالی برای درمان انواع دل درد نوزاد

تسکین درد بعد از عمل سزارین با مسکن های خوراکی

تسکین درد بعد از عمل سزارین با مسکن های خوراکی

تسکین فوری نفخ شیر مادر در نوزاد

تسکین فوری نفخ شیر مادر در نوزاد

تسکین درد سیاتیک در 10 دقیقه با سرکه سیب! + روش

تسکین درد سیاتیک در 10 دقیقه با سرکه سیب! + روش

گوش درد کودکتان را با نسخه فوری در خانه درمان کنید

گوش درد کودکتان را با نسخه فوری در خانه درمان کنید

پیشگیری از گوش درد نوزاد در هواپیما + درمان

پیشگیری از گوش درد نوزاد در هواپیما + درمان

درد رشد در کودکان و روش تسکین آن

درد رشد در کودکان و روش تسکین آن

نوزاد را در شیر مادر حمام کنید تا ...

نوزاد را در شیر مادر حمام کنید تا ...

روش انسان های باستان برای تسکین درد

روش انسان های باستان برای تسکین درد

موثرترین راه های تسکین درد پینه پا

موثرترین راه های تسکین درد پینه پا

تسکین 5 درد بزرگ بدن با یک توپ تنیس + آموزش

تسکین 5 درد بزرگ بدن با یک توپ تنیس + آموزش

تسکین درد دنبالچه در بارداری با چند حرکت

تسکین درد دنبالچه در بارداری با چند حرکت

روش های فوری برای درمان و تسکین دندان درد

روش های فوری برای درمان و تسکین دندان درد

تکنیک تسکین درد آرتروز با روغن کرچک

تکنیک تسکین درد آرتروز با روغن کرچک

درمان و تسکین زانو درد در 1 ساعت با کلم! +دستورالعمل

درمان و تسکین زانو درد در 1 ساعت با کلم! +دستورالعمل

درمان قطعی درد سینه بعد از قطع شیردهی با برگ کلم

درمان قطعی درد سینه بعد از قطع شیردهی با برگ کلم

علت درد لگن در حاملگی و درمان فوری آن

علت درد لگن در حاملگی و درمان فوری آن

درد ناف در بارداری چه زمانی خطرناک است ؟

درد ناف در بارداری چه زمانی خطرناک است ؟

پماد عالی برای تسکین درد مفاصل + دستور ساخت

پماد عالی برای تسکین درد مفاصل + دستور ساخت