بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی
نیت روزه چه در ماه رمضان و چه در روزه مستحبی و قضا دارای احکامی است و اگر نیتی انجام نگیرد امکان دارد روزه باطل شود.

نیت روزه واجب و مستحب با چه‌شرایطی درست است ؟

در هر سال بر همه‌افراد مکلف، روزه‌داری در ماه‌مبارک رمضان واجب است و افراد مکلف و دارای شرایط به‌قصد قربت الهی از اذان صبح تا اذان مغرب باید روزه‌بگیرند. داشتن نیت در ایام روزه‌داری، شرایطی دارد که‌طبق نظر مراجع تقلید، آنها را در این بخش از مجله اینترنتی فنجان توضیح می‌دهیم.

شرایط و نکات مهم در مورد نیت انواع روزه‌قضا، واجب و مستحبی 

*چناچه‌شخص در روزه‌مستحب و روزه‌واجبی که‌وقت آن معین نیست مانند روزه‌کفاره، اگر قصد انجام کاری که‌روزه‌را باطل می‌کند داشته‌باشد، یا در انجام آن تردید کند، اگر انجام ندهد و پیش از ظهر دوباره‌نیت کند، روزه‌او صحیح است. 

* اگر پیش از اذان صبح نیت کند و تا بعد از اذان مغرب بخوابد ، روزه‌او صحیح می‌باشد.

*شخص در هر شب از ماه‌رمضان می‌تواند برای روزه‌فردا نیت کند اما بهتر است در اولین شب از ماه‌رمضان ، برای تمام روزهای ماه‌مبارک ، نیت روزه‌را به‌جای آورد. 

* اگر شخصی روزه‌قضا و یا روزه‌واجب دیگر بر عهده‌دارد نمی تواند نیت روزه‌مستحبی کند . اما اگر این موضوع را فراموش کرده‌و روزه‌مستحبی بگیرد ، چنانچه‌پیش از ظهر به‌خاطر آورد روزه‌مستحبی به‌هم می‌خورد و می‌تواند نیت روزه‌واجب کند ، اما اگر بعد از ظهر به‌یاد آورد روزه‌او باطل نمی شود .اگر بعد از اذان مغرب متوجه‌موضوع شود روزه‌او صحیح است ، اگر چه‌بی اشکال نیست.

احکام نیت در روزه‌

* برای روزه‌مستحبی می‌توان از اول شب تا زمانی که‌به‌اندازه‌نیت کردن به‌اذان مغرب وقت باشد می‌توان نیت کرد .به‌عبارتی اگر شخص تا اذان مغرب یکی از کارهایی که‌موجب باطل شدن روزه‌می‌شود را انجام ندهد و نیت روزه‌مستحبی کند ، روزه‌او صحیح می‌باشد.

* اگر شخص در روزهای غیر ماه‌رمضان، بخواهد روزه‌بگیرد باید نیت آن را مشخص کند، یعنی مثلا نیت کند که‌روزه‌قضا یا روزه‌ادای نذر می‌گیرد .اما در ماه‌رمضان نیازی به‌نیت کردن نیست زیرا اگر در این ماه‌روزه‌دیگری بگیرد و یا فراموش کند که‌ماه‌رمضان است و نداند که‌ماه‌رمضان می‌باشد و روزه‌دیگری را نیت کند ، به‌منزله‌روزه‌ماه‌رمضان محسوب می‌شود.

* اگر شخص بداند که‌ماه‌رمضان است و از روی عمد نیت روزه‌غیر رمضان کند، روزه‌او نه‌برای ماه‌رمضان و نه‌برای نیتی که‌انجام داده‌است محسوب نمی شود.

* اگر شخص با نیت روز اول ماه‌، روزه‌بگیرد و بعد متوجه‌شود که‌روز دوم و یا سوم ماه‌است ، روزه‌او صحیح است.

* اگر قبل از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود و در بین روز به‌هوش آید، بنابر احتیاط واجب باید روزه‌آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد،قضای آن را بجا آورد.

احکام نیت

*برای داشتن نیت روزه‌نیازی نیست که‌کلمات نیت را در قلب و یا زبان خود بگوید . همین اندازه‌که‌برای انجام فرمان خداوند متعال ، از اذان صبح تا اذان مغرب مبطلات روزه‌را انجام ندهد کافی است .برای اطمینان از روزه‌خود نیز کمی قبل از اذان صبح تا کمی پس از آذان مغرب نیز این مبطلات را انجام ندهد .

*در هر ساعتی از شب تا پیش از اذان صبح نیت روزه‌را می‌توان ادا کرد و گفتن آن بلامانع است.

* اگر شخص شک کند که‌روز آخر شعبان است یا اول رمضان، و با نیت روزه‌قضا یا روزه‌مستحبی و مانند آن روزه‌بگیرد اما در طی روز متوجه‌شود که‌ماه‌رمضان آغاز شده‌است باید نیت روزه‌ماه‌رمضان کند .

* اگر نداند یا فراموش کند که‌ماه‌رمضان است و قبل از ظهر متوجه‌شود ، چنانچه‌مبطلات روزه‌را انجام نداده‌باشد باید نیت کرده‌و روزه‌بگیرد .اما اگر کاری کند که‌روزه‌او باطل شود یا بعد از ظهر متوجه‌ماه‌رمضان شود ، با اینکه‌روزه‌او باطل شده‌است اما نباید تا اذان مغرب کاری کند که‌روزه‌باطل شود . همچنین بعد از اتمام ماه‌رمضان باید قضای روزه‌را به‌جای آورد .

* اگر شخصی کافر قبل از ظهر در ماه‌رمضان مسلمان شود و حتی از اذان صبح تا آن وقت کاری که‌روزه‌را باطل می‌کند انجام نداده‌باشد نمی تواند روزه‌بگیرد و قضا هم ندارد.

* اگر شخص به‌اینکه‌روز آخر ماه‌شعبان است و یا اولین روز ماه‌رمضان ف شک کند روزه‌بر او واجب نیست . اما اگر مایل به‌گرفتن روزه‌باشد می‌تواند نیت روزه‌رمضان کند ولی اگر نیت روزه‌قضا و مانند آن بنماید و چنانچه‌بعد معلوم شود آن روز ، اولین روز ماه‌رمضان بود است ، روزه‌ای که‌گرفته‌شده‌است جزئی از روزه‌های ماه‌رمضان محسوب می‌شود .

* اگر در روزه‌واجب معینی مانند روزه‌های ماه‌رمضان از نیت روزه‌گرفتن برگردد، روزه‌او باطل است اما اگر نیت کند که‌چیزی را که‌روزه‌را باطل می‌کند بجا آورد، در صورتی که‌آن را انجام ندهد روزه‌اش باطل نمی شود.

* اگر شخص برای روزه‌واجب غیرمعینی مانند روزه‌کفاره‌از روی عمد تا نزدیک اذان ظهر نیت نکند ، اشکال ندارد بلکه‌اگر پیش از نیت تصمیم داشته‌باشد که‌روزه‌نگیرد یا تردید داشته‌باشد که‌بگیرد یا نه، چنانچه‌کاری که‌روزه‌را باطل می‌کند انجام نداده‌باشد، و پیش از ظهر نیت کند، روزه‌او صحیح است.

*اگر شخصی بدون نیت کردن پیش از صبح، تا قبل از ظهر خوابیده‌باشد و پس از بیدار شدن نیت کند روزه‌او چه‌واجب و چه‌مستحب صحیح است.اما اگر بعد از اذان ظهر بیدار شود نمی تواند نیت روزه‌واج کند.

نیت روزه

* اگر فرد مریضی پیش از ظهر در ماه‌رمضان خوب شود و تا آن زمان مبطلات روزه‌را انجام نداده‌باشد می‌تواند نیت کرده‌و روزه‌بگیرد، اما اگر بعد از ظهر خوب بود ، روزه‌بر او واجب نمی باشد.

* اگر روزه‌معین دیگری به‌غیر از روزه‌های ماه‌رمضان بر شخص واجب باشد مانند روزه‌نذر، اگر از روی عمد تا اذان صبح نیت نکند روزه‌او باطل می‌باشد .اما چنانچ نداند که‌روزه‌آن روز بر او واجب است ، فراموش کند و یا قبل از ظهر به‌خاطر آورد ، اگر مبطلات روزه‌را انجام نداده‌باشد ، روزه‌او صحیح است و در غیر اینصورت باطل می‌شود.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

شرط صحیح بودن انواع روزه

شرط صحیح بودن انواع روزه

بیوگرافی “محمود پاک نیت”

بیوگرافی “محمود پاک نیت”

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

احکام قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان

عاشقانه های محمود پاک نیت و همسرش در دورهمی + تصاویر

عاشقانه های محمود پاک نیت و همسرش در دورهمی + تصاویر

تولد 65 سالگی محمود پاک نیت در کنار همسرش + عکس

تولد 65 سالگی محمود پاک نیت در کنار همسرش + عکس

آرزوی محمود پاک نیت برای بازی در فیلم حضرت موسی(ع)

آرزوی محمود پاک نیت برای بازی در فیلم حضرت موسی(ع)

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

رابطه زناشویی در ماه رمضان چه حکمی دارد ؟

وقتی اداره زندگی را به دست خدا می سپاری

وقتی اداره زندگی را به دست خدا می سپاری

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

احکام روابط زناشویی در ماه مبارک رمضان

حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه

حکم آروغ و استفراغ عمدی در حال روزه

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

آشنایی با “آداب ظاهری نماز”

در چه حالت مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

در چه حالت مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

وقت نماز های پنجگانه

وقت نماز های پنجگانه