بیشتر بخوانید

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

بهترین دعا هنگام وضو گرفتن

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

آموزش خواندن نمازهای واجب با جزئیات مهم

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

استفاده از انگشتر طلا سفید برای مردان اشکال دارد ؟

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

حکم شرعی ترمیم بکارت از نظر مراجع تقلید و قانون

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

آیا اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره ضروری است؟

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

حکم شرعی پختن و یا سرخ کردن کشمش و مویز در غذا

قبله در فضا به کدام جهت است؟

قبله در فضا به کدام جهت است؟

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

ثواب و گناهها در اعمال رابطه زناشویی

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

در کدام موارد سجده سهو را باید به جای آورد؟

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار

حکم نماز خواندن در اتوبوس، هواپیما و قطار
شرایط و روش انجام تیمّم
تیمّم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند و همچنین به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آهک پاک قبل از پخته شدن، صحیح است.

در چه‌مواقعی و چگونه‌تیمم کنیم

تیمّم به‌معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به‌خاک پاک را می‌گویند که‌بجای وضو و یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

در سه‌مورد به‌جای وضو و غسل باید تیمّم نمود


اوّل - تهیه‌آب به‌قدر وضو یا غسل ممکن نباشد

* هرگاه‌انسان آب نداشته‌باشد، باید خود یا دیگری به‌قدری جستجو کند که‌از پیدا کردن آب مأیوس شود ولی اگر در بیابان است و زمین هموار و بی‏مانع است در هر یک از چهار طرف دویست قدم و اگر زمین ناهموار است در هر طرف صد قدم کفایت می‏کند ولی اگر اطمینان دارد در محلّی دورتر از مقداری که‌باید جستجو کند آب هست باید برای تهیّه‌آب برود و در هر طرفی که‌اطمینان دارد آب نیست، جستجو در آن طرف لازم نیست.

* اگر از درنده‌و دزد بترسد یا جستجوی آب به‌قدری سخت باشد که‌نتواند تحمّل کند یا وقت نماز به‌قدری تنگ باشد که‌هیچ نتواند جستجو کند، جستجو لازم نیست.

* اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده‌ولی نمازش با تیمّم صحیح است.

* کسی که‌اطمینان دارد آب پیدا نمی‏کند، چنانچه‌دنبال آب نرود و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که‌اگر جستجو می‏کرد آب پیدا می‏شد نمازش صحیح است.

* اگر بعد از داخل شدن وقت نماز یا پیش از داخل شدن وقت نماز، وضو داشته‌باشد و بداند که‌اگر وضوی خود را باطل کند نمی‏تواند وضو بگیرد چنانچه‌بتواند بدون ضرر و مشقّت وضوی خود را نگهدارد، نباید آن را باطل نماید، و همچنین است اگر بداند یا یک نفر ثقه‌خبر دهد که‌تهیه‌آب برای او ممکن نیست بلکه‌اگر احتمال عقلایی هم بدهد نباید وضوی خود را باطل کند.

* کسی که‌به‌مقدار وضو یا غسل آب دارد اگر بداند یا یک نفر ثقه‌خبر دهد که‌اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‏کند، چنانچه‌وقت نماز داخل شده‌ریختن آن حرام است، و واجب است پیش از وقت نماز هم آن را نریزد، بلکه‌هر گاه‌احتمال عقلایی بدهد که‌اگر آن را بریزد دیگر آب پیدا نمی‏کند باید پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.

* کسی که‌بداند یا ثقه‏ای خبر دهد که‌آب پیدا نمی‏کند، اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوی خود را باطل کند یا آبی که‌دارد بریزد معصیت کرده‌ولی نمازش با تیمّم صحیح است.

* اگر به‌واسطه‌پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله‏ای که‌آب از چاه‌بکشد، دسترسی به‌آب نداشته‌باشد، باید تیمّم کند و همچنین است اگر تهیه‌کردن آب یا استعمال آن به‌قدری مشقّت داشته‌باشد که‌مردم آن را تحمّل نکنند.

* اگر برای کشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبور است بخرد یا کرایه‌نماید، گرچه‌قیمت آن چند برابر معمول باشد، باید تهیه‌کند، و همچنین است اگر آب را به‌چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه‌آنها به‌قدری پول می‏خواهد که‌نسبت به‌حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه‌نماید.

* اگر ناچار شود که‌برای تهیه‌آب قرض کند، باید قرض نماید ولی کسی که‏می‏داند یا گمان دارد که‌نمی‏تواند قرض خود را بدهد واجب نیست قرض کند.

* اگر کندن چاه‌مشقّت ندارد باید برای تهیه‌آب چاه‌بکند.

* اگر کسی مقداری آب بی‏منّت به‌او ببخشد باید قبول کند.

* هرگاه‌بترسد که‌اگر آب را به‌مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا نفس محترمی از انسان یا حیوان از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به‌قدری تشنه‌شوند که‌تحمّل آن مشقّت دارد باید به‌جای وضو یا غسل تیمّم نماید.

* اگر غیر از آب پاکی که‌برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به‌مقدار آشامیدن خود و کسانی که‌با او مربوطند داشته‌باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند ولی چنانچه‌آب را برای حیوانش بخواهد باید آب نجس را به‌آن بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.

* کسی که‌بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که‌اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‏ماند باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته‌باشد که‌بر آن تیمّم کند باید آب را به‌مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

* اگر غیر از آب یا ظرفی که‌استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد، مثلاً آب یا ظرفش غصبی است و غیر از آن، آب و ظرف دیگری ندارد، باید به‌جای وضو و غسل تیمّم کند.

تیمّم

تیمّم 

دوّم - آب برای او ضرر داشته‌باشد

* اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد که‌به‌واسطه‌استعمال آن مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدّت یابد، یا به‌سختی معالجه‌شود، می‏تواند تیمّم نماید ولی اگر وضو بگیرد یا غسل کند، وضو و غسل او صحیح است.

* لازم نیست یقین کند که‌آب برای او ضرر دارد، بلکه‌اگر احتمال ضرر بدهد، چنانچه‌احتمال او در نظر مردم به‌جا باشد و از آن احتمال ترس برای او پیدا شود می‏تواند تیمّم کند.

* اگر به‌واسطه‌یقین یا ترس ضرر تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد که‌آب برایش‏ضرر ندارد تیمّم او باطل است و اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح است.

* کسی که‌می‏داند آب برایش ضرر ندارد چنانچه‌غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که‌آب برای او ضرر داشته‌وضو و غسل او صحیح است، بلکه‌اگر در صورت علم به‌ضرر وضو بگیرد یا غسل کند وضو و غسلش صحیح است.

سوّم - وقت برای وضو یا غسل نداشته‌باشد

* هرگاه‌وقت به‌قدری تنگ باشد که‌اگر وضو بگیرد یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده‌می‏شود، باید تیمّم کند.

* اگر عمداً نماز را به‌قدری تأخیر بیندازد که‌وقت وضو یا غسل نداشته‌باشد معصیت کرده‌ولی نماز او با تیمّم صحیح است.

* کسی که‌شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می‏ماند یا نه، باید وضو بگیرد یا غسل نماید.

* کسی که‌به‌واسطه‌تنگی وقت تیمّم کرده، چنانچه‌بعد از نماز آبی که‌داشته‌از دستش برود گرچه‌تیمّم خود را نشکسته‌باشد در صورتی که‌وظیفه‏اش تیمّم باشد باید دوباره‌تیمّم کند.

* کسی که‌آب دارد، اگر به‌واسطه‌تنگی وقت با تیمّم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی که‌داشته‌از دستش برود برای نمازهای بعد می‏تواند با همان تیمّم نماز بخواند.

* اگر انسان به‌قدری وقت دارد که‌می‏تواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن مثل اقامه‌و قنوت بخواند باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبّی آن به‌جا آورد بلکه‌اگر به‌اندازه‌سوره‌هم وقت ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره‌بخواند.

بیشتر بخوانید

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

خوابیدن روزه دار در طول روز گناه است؟!

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

احکام پرسوال جنسی و زناشویی

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

حکم آماده کردن غذای برای فرد روزه خوار

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

نگاه کردن به نامحرم چه حکمی دارد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

دادن چه نوع هدیه ای حرام می باشد؟

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام شرعی رهن خانه از نظر مراجع تقلید

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

احکام مهم نزدیکی در دوران قاعدگی

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

فاصله زن و مرد در نماز فرادا و جماعت

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

ثواب و شرایط قربانی کردن در عید قربان

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی

حکم لطمه زنی و برهنه شدن در عزاداری حسینی
مشاهده

مطالب بیشتر در احکام

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

عقد و عروسی درماه محرم حرام است یا نه؟

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

حکم آرایش زنان در اسلام چه می باشد؟

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

شرایط عده زن بعد طلاق و فوت همسرش

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

احادیث تکان دهنده در مورد عاقبت شکستن دل

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

تفاوت دیه زن و مرد از نگاه اسلام

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

قرض دادن در اسلام چه حکمی دارد؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

صیغه قبل از عقد صحیح است یا غلط؟

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

اعمال سفارش شده ی ماه مبارک رمضان

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

شرایط صحیح نیت روزه واجب ، قضا و مستحبی

مطالب مرتبط

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

نظر مراجع تقلید در مورد کاشت مژه و ناخن

حکم تیمم با آرایش در شب عروسی

حکم تیمم با آرایش در شب عروسی

حکم تیمم با آرایش در شب عروسی

حکم تیمم با آرایش در شب عروسی

حکم تاتو کردن ابرو یا دیگر اعضای بدن برای غسل و وضو

حکم تاتو کردن ابرو یا دیگر اعضای بدن برای غسل و وضو

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

حکم خالکوبی در اسلام برای غسل و وضو

حکم شک در تعداد سجده و رکوع تا وضو با لاک دائم در نماز

حکم شک در تعداد سجده و رکوع تا وضو با لاک دائم در نماز

احکام کامل وضو و غسل جبیره

احکام کامل وضو و غسل جبیره

طریقه انجام “غسل زیارت” و احکام آن

طریقه انجام “غسل زیارت” و احکام آن

غسل هایی که نیاز به وضو ندارند

غسل هایی که نیاز به وضو ندارند

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

آشنایی با انواع غسل های مستحب و واجب

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

شیوه غسل جنابت و احکام “غسل جنابت” از نظر مراجع

حکم کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام

حکم کاشت ناخن و مژه از دیدگاه اسلام

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

چرا غسل حیض و جنابت واجب است؟

جواب تمامی سوالات در مورد “غسل میت”

جواب تمامی سوالات در مورد “غسل میت”

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار

تفاوت اصلی وضوی زن و مرد

تفاوت اصلی وضوی زن و مرد

حکم وضو گرفتن از روی کرم مرطوب کننده پوست

حکم وضو گرفتن از روی کرم مرطوب کننده پوست

فواید بسیار دائم الوضو بودن

فواید بسیار دائم الوضو بودن

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

آداب نماز توبه و تمام نکات نماز استغفار

رازهایی درمورد حکمت وضو گرفتن

رازهایی درمورد حکمت وضو گرفتن